พิจารณาเมื่อตระหนักถึงสิทธิของเกษตรกร

พิจารณาเมื่อตระหนักถึงสิทธิของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบที่ภาคีคู่สัญญาควรใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมและปกป้อง ในทางตรงกันข้าม จากข้อความในมาตรา 9(3) ปรากฏว่าสิทธินี้ได้รับการพิจารณาว่ามีอยู่จริงและจะดำเนินการในกฎหมายของประเทศตามความเหมาะสมความสัมพันธ์นักปรับปรุงพันธุ์พืชจึงต้องเผชิญกับอนุสัญญา 2 ฉบับที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน 2 ชุด ด้านหนึ่งมี UPOV ซึ่งพยายามส่งเสริม

การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่เพื่อประโยชน์ของสังคม

ในทางกลับกัน มี ITPGRFA ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ PGRFA อย่างยั่งยืน ตลอดจนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของ UPOV เป็นที่ชัดเจนว่าระบบที่สร้างขึ้นโดย UPOV สนับสนุนเป้าหมายของสนธิสัญญาโดยการกระตุ้นการขยายพันธุ์พืช ซึ่งนำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังนำประโยชน์มากมายมาสู่เกษตรกรและ

ผู้ปลูกผ่านการยกเว้นของผู้ปรับปรุงพันธุ์ 

และเพิ่มความพร้อมของพันธุ์ที่ทันสมัยให้กับเกษตรกรหากเราสำรวจพื้นที่ของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิของเกษตรกรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ของสนธิสัญญาและสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ เราต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของสิทธิของเกษตรกรทีละองค์ประกอบ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือการคุ้มครองความรู้ดั้งเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ UPOV ไม่มีความเกี่ยวข้อง องค์ประกอบที่สองคือสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมใน

การแบ่งปันผลประโยชน์

และนี่คือจุดที่การยกเว้นของผู้เพาะพันธุ์มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การยกเว้นของผู้เพาะพันธุ์ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น มอบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่สำคัญในตัวมันเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เราสังเกตเห็นว่าบริบทของสนธิสัญญานั้นแม่นยำมากและอ้างอิงถึงระดับชาติ โดยที่ UPOV ไม่มีอิทธิพลโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน

การตัดสินใจในระดับ UPOV ตรงนี้

สุดท้าย สิทธิ์ในการออม ใช้ แลกเปลี่ยน และขายเมล็ดพันธุ์พืชไร่ นี่อาจเป็นองค์ประกอบที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดซึ่งมีการระบุความขัดแย้งระหว่างสิทธิของเกษตรกรและสิทธิของผู้เพาะพันธุ์อย่างรวดเร็วเราไม่ควรลืมข้อความในสนธิสัญญาตามที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดในสนธิสัญญานี้ที่จะตีความเป็นนัยถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของภาคีคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ 

ในทางใดทางหนึ่ง… ภาคีคู่สัญญายอมรับว่าความรับผิด

ชอบในการ การตระหนักถึงสิทธิของเกษตรกรเนื่องจากเกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลแห่งชาติ”ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของแนวคิดและบริบทต่างๆ นั้นมีประโยชน์ แต่ควรสังเกตด้วยว่าไม่มี ข้อขัดแย้ง เบื้องต้นระหว่างการตรวจสอบกฎทั้งสองข้อ เมื่อประเทศต่าง ๆ นำ

ตราสารทั้งสองนี้ไปใช้ จะต้องดำเนินการ

ตามความต้องการและความเป็นจริงของประเทศ เนื่องจากไม่มีแนวทางใดที่เหมาะกับทุกแนวทาง ประเทศต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับวิธีการที่สมดุลในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎระเบียบทั้งสองฉบับ และสะท้อนถึงสถานการณ์ของประเทศตนเอง

Credit : เว็บบอล